Súhlas s požívaním fotografií a/alebo videí zdieľaných na sociálnych sieťach

Off

Zdieľali ste fotografiu, video alebo iný obsah (ďalej len "používateľský obsah") na sociálnych sieťach. Spoločnosť Renault Trucks si želá používať používateľský obsah na komunikačné a marketingové účely (a najmä na našich webových stránkach).

Keď odpoviete na našu výzvu zdieľať svoj Používateľský obsah s hashtagom #YESRENAULTTRUCKS, súhlasíte s tým, aby spoločnosť Renault Trucks používala váš Používateľský obsah v súlade s podmienkami uvedenými nižšie:

  • Udeľujete spoločnosti Renault Trucks právo reprezentovať, reprodukovať, upravovať a vo všeobecnosti šíriť a používať váš používateľský obsah zverejnený na sociálnych sieťach Instagram, Facebook, Twitter, ako aj vaše používateľské meno, ID sociálneho média, profilovú fotografiu, popisky a informácie o polohe, ktoré ste prípadne vložili do svojho obsahu ("používateľský obsah")
  • Spoločnosť Renault Trucks neponúka žiadnu kompenzáciu za používanie Používateľského obsahu.
  • Spoločnosť Renault Trucks má povolenie používať Používateľský obsah v tlačenej aj digitálnej podobe vrátane uverejnenia na webovej lokalite Renault Trucks alebo v iných digitálnych kanáloch.
  • Ak váš príspevok obsahuje záväzok alebo svedectvo v prospech našich výrobkov a služieb, ďalej potvrdzujete, že ide o úprimné a pravdivé vyjadrenie vášho úprimného presvedčenia založeného na používaní výrobkov Renault Trucks a že ste zverejnili akýkoľvek bezplatný príjem výrobku alebo stimul výmenou za váš príspevok.
  • Potvrdzujete a beriete na vedomie, že: (i) ste vlastníkom všetkých práv spojených s používateľským obsahom a/alebo že akákoľvek osoba, ktorá má prospech z akýchkoľvek práv duševného vlastníctva alebo osobnostných práv spojených s používateľským obsahom, vás splnomocnila na udelenie práv uvedených v tomto dokumente; že (ii) používanie vášho používateľského obsahu spoločnosťou Renault Trucks nebude v rozpore so žiadnym zákonom ani neporuší žiadne práva tretích strán. Spoločnosť Renault Trucks je oprávnená zverejniť vašu totožnosť akejkoľvek tretej strane, ktorá tvrdí, že Používateľský obsah porušuje jej práva; a že (iii) vlastníte povolenia týkajúce sa práv na podobizeň osôb, ktoré sa objavujú na fotografiách.
  • Spoločnosť Renault Trucks má právo používať používateľský obsah počas 5 rokov. Po uplynutí tohto obdobia sa právo na používanie obnoví na základe tichej dohody na 1 rok. Ktorákoľvek strana môže tento súhlas vypovedať. Odo dňa odvolania súhlasu prestane spoločnosť Renault Trucks používať obrazový materiál na zverejňovanie nových dokumentov. Na stiahnutie Užívateľského obsahu z databázy je potrebný primeraný čas z administratívnych dôvodov. Každá publikácia akéhokoľvek druhu, ktorá obsahuje Užívateľský obsah pred dátumom stiahnutia, sa bude naďalej používať.

Toto odstúpenie sa riadi francúzskym právom a akýkoľvek vzniknutý spor podlieha výlučnej právomoci súdu v Lyone.

Odstúpenie od zmluvy sa adresuje e-mailom (contact_comj@renault-trucks.com) alebo doporučeným listom s doručenkou na súčasnú adresu: Service Juridique, 99 Route de Lyon, Boîte TER A60 2 10, 69806 Saint Priest CEDEX, Francúzsko.

Týmto potvrdzujete, že ste boli informovaní v súlade s nariadením (zákon zo 6. januára 1978 a GDPR), že máte právo na prístup a právo požadovať opravu osobných údajov oznámených spoločnosti Renault Trucks. Uplatnenie týchto práv sa vykonáva online alebo poštou (- AB Volvo - Att : Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, - SE-405 08 Göteborg, Suède).

 

Podmienky tohto postúpenia práv môže spoločnosť Renault Trucks z času na čas aktualizovať: skontrolujte ich vždy, keď spoločnosť Renault Trucks použije váš používateľský obsah, predtým, ako udelíte svoj súhlas.

Týmto súhlasíte s tým, že spoločnosť Renault Trucks môže používať vaše fotografie a/alebo videá podľa vyššie uvedených podmienok a na vyššie uvedené účely.