PRÁVNE USTANOVENIA

Off

PRÁVNE USTANOVENIA

Prezident Renault Trucks SAS

Bruno Blin  

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – Francie

Renault Trucks SAS s kapitálom 50 000 000 Eur RCS Lyon 954 506 077 - DIČ FR 61 954 506 077

99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - Francúzsko Telefón: +33 (0) 4 69 09 60 00

 

Používanie internetových stránok www.renault-trucks.com podlieha francúzskemu právu.

Spoločnosť Renault Trucks SAS zriadila túto internetovú stránku na vzdelávacie účely, individuálne vyhľadávanie informácií a komunikáciu. Na stránke sa môžete ľubovoľne pohybovať. Údaje zverejnené na stránke môžete kopírovať len na súkromné a nie na obchodné účely za predpokladu, že zachováte všetky odkazy na autorské práva a duševné vlastníctvo, ktoré sú na nej uvedené. Je však zakázané rozširovať, meniť, prevádzať, opätovne používať, opätovne zasielať alebo používať na verejné či obchodné účely údaje zo stránky obsahujúce texty, obrázky, animácie alebo zvuky bez písomného súhlasu spoločnosti Renault Trucks SAS. Prístup na stránku a jej používanie podlieha taktiež nasledujúcim podmienkam („Všeobecné podmienky“) a platným právnym predpisom. Vstupom na stránku a jej prezeraním dávate svoj bezvýhradný súhlas so Všeobecnými podmienkami a uznávate ich nadradenosť nad akoukoľvek inou dohodou medzi používateľom a spoločnosťou Renault Trucks SAS.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1/ Obsahy internetovej stránky, odhliadnuc od ich povahy (najmä fotografie, videá, texty, logá, obrázky…), sú chránené právom duševného vlastníctva, pričom spoločnosť Renault Trucks je ich vlastníkom, alebo má na ne licenciu.

2/ Spoločnosť Renault Trucks SAS sa vynasnaží uvádzať na stránke len presné a aktuálne informácie; napriek tomu spoločnosť Renault Trucks ničím nezaručuje, že sa na stránke nevyskytnú prípadné chyby alebo opomenutia, ktoré by mohli ovplyvniť jej obsah.

INFORMÁCIE SA NA TEJTO STRÁNKE UVÁDZAJÚ TAK, AKO SÚ. SÚ INFORMAČNÉHO CHARAKTERU, NIE SÚ ZÁVÄZNÉ A NESMÚ SA POVAŽOVAŤ ZA RADY.

Spoločnosť Renault Trucks SAS si vyhradzuje právo zmeniť a/alebo opraviť obsah informácií uvádzaných na internetovej stránke, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, pričom z toho nebude môcť byť vyvodená zodpovednosť voči spoločnosti Renault Trucks SAS, členom jej siete alebo zamestnancom. Spoločnosť Renault Trucks SAS ničím nezaručuje úplnosť obsahu informácií a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za všetky nepresnosti, nesprávnosti, opomenutia alebo tlačové chyby, ako aj za škody vyplývajúce z neoprávneného zásahu tretej strany, ktorého následkom by bola úprava informácií uvádzaných na stránke.

SPOLOČNOSŤ Renault Trucks SAS V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ VOČI TRETÍM STRANÁM ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIFICKÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY AKEJKOĽVEK POVAHY, VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY ALEBO INEJ STRÁNKY DOSTUPNEJ CEZ HYPERTEXTOVÝ ODKAZ UVEDENÝ NA TEJTO STRÁNKE, VRÁTANE, AVŠAK BEZ OBMEDZENIA, VŠETKÝCH FINANČNÝCH ČI OBCHODNÝCH ŠKÔD A AKEJKOĽVEK STRATY PROGRAMOV ALEBO ÚDAJOV VO VAŠOM INFORMAČNOM ALEBO INOM SYSTÉME, I KEĎ SPOLOČNOSŤ Renault Trucks SASU BOLA NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD VÝSLOVNE UPOZORNENÁ.

Spoločnosť Renault Trucks SAS v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za podvodné používanie tejto stránky alebo za jej používanie, ktoré by bolo v rozpore s uvedenými podmienkami, a ktoré by malo vplyv na práva tretej osoby..

Spoločnosť Renault Trucks SAS neposkytuje žiadnu záruku ani zastúpenie akejkoľvek povahy na iné internetové stránky, na ktoré sa môžete dostať z tejto stránky. Takéto záruky a/alebo zastúpenia sa poskytujú výhradne na účely pohodlia a v žiadnom prípade neznamenajú, že by spoločnosť Renault Trucks SAS preberala alebo prijímala akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s obsahom alebo používaním týchto internetových stránok.

Informácie na tejto stránke môžu obsahovať referencie alebo odkazy na výrobky, služby, atď. spoločnosti Renault Trucks SAS, ktoré nie sú uvedené či dostupné vo vašej krajine. Ich presnosť preto nezaručujeme. Tieto referencie neznamenajú, že spoločnosť Renault Trucks SAS plánuje tieto výrobky, služby atď. uviesť vo vašej krajine. Pre viac informácií o dostupných výrobkoch, službách atď., alebo na uskutočnenie objednávky sa obráťte na svojho miestneho predajcu.

3/ Akékoľvek oznámenie alebo informácie sprostredkované na tejto stránke používateľom, či už elektronickou poštou alebo inak, obsahujúce údaje, komentáre alebo návrhy, nebudú považované za dôverné a nebudú sa na ne vzťahovať žiadne vlastnícke práva. Akýkoľvek sprostredkovaný alebo odkomunikovaný obsah budú môcť spoločnosť Renault Trucks SAS a jej pobočky použiť na ľubovoľné účely, vrátane reprodukcie, rozširovania, odovzdávania a zverejňovania. Okrem toho, spoločnosť Renault Trucks SAS bude môcť slobodne využiť akékoľvek nápady, koncepty, znalosti alebo techniky uvedené v takejto komunikácii odoslanej používateľom na stránku, a to na ľubovoľné účely, vrátane vývoja, výroby a predaja výrobkov využívajúcich danú informáciu.

4/ Obrázky osôb alebo miest uvedené na stránke sú buď vlastníctvom spoločnosti Renault Trucks SAS, alebo sú použité s jej súhlasom. Použitie týchto obrázkov používateľom alebo akoukoľvek inou osobou je zakázané s výhradou výslovného ustanovenia s opačnou platnosťou uvedeného v týchto Všeobecných podmienkach alebo v texte stránky. Akékoľvek nepovolené použitie týchto obrázkov sa môže považovať za porušenie platných právnych noriem a nariadení vzťahujúcich sa na autorské práva, obchodné značky, ochranu súkromia, reklamu a komunikáciu.

5/ Obchodné značky, logá a rozlišujúce znaky (spoločne označované ako „Značky“) uvádzané na tejto stránke sú registrovanými alebo neregistrovanými značkami, ktoré patria spoločnosti Renault Trucks a iným osobám. Žiadne údaje na tejto stránke sa nemôžu považovať za prevod, a to v akejkoľvek podobe, licencie alebo akéhokoľvek práva na používanie jednej alebo viacerých Značiek bez písomného súhlasu jej alebo ich vlastníka(ov). Akékoľvek používanie Značiek alebo akýchkoľvek iných informácií uvádzaných na tejto stránke, ak to nie je výslovne povolené v týchto Všeobecných podmienkach, je prísne zakázané. Spoločnosť Renault Trucks SAS upozorňuje, že bude presadzovať dodržiavanie svojich práv duševného vlastníctva všetkými možnými právnymi prostriedkami, vrátane súdnej cesty.

Spoločnosť Renault Trucks SAS nepreverila všetky internetové stránky prepojené s touto stránkou, a preto nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Za prezeranie stránok mimo tejto stránky alebo akýchkoľvek iných stránok nesie výhradnú zodpovednosť používateľ.

6/ Spoločnosť Renault Trucks SAS si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a aktualizovať tieto Všeobecné podmienky. Tieto zmeny a aktualizácie sú záväzné pre používateľa, ktorý preto musí pravidelne kontrolovať túto sekciu, na ktorej sú uvedené aktuálne platné Všeobecné podmienky, ktoré musí dodržiavať.

ZDROJ

INSIGN

Koncept, design

Paríž, Lyon - Francúzsko

www.insign.fr

 

ACTENCY

Vývoj

Štrasburg, Paríž, Lyon - Francúzsko

www.actency.fr

 

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Fotografie, autorské práva

www.mediacenter.renault-trucks.com

 

VOLVO GROUP IT

Web hosting