Tlačová správa

OBCHODNÉ VÝSLEDKY 2020

Bruno Blin

RENAULT TRUCKS SI UDRŽAL SVOJU POZÍCIU A ZOSTAL PO BOKU SVOJICH ZÁKAZNÍKOV

V roku 2020 poznamenanom bezprecedentnou zdravotnou krízou bolo prioritou značky Renault Trucks zachovať aktivity svojich zákazníkov. Viac ako 90 % predajných a servisných miest Renault Trucks tak zostalo pre zákazníkov a ich vozidlá počas pandémie v prevádzke. V tejto komplikovanej dobe si Renault Trucks aj napriek poklesu objemu udržal svoj podiel na trhu s celkovým počtom 41 117 fakturovaných vozidiel. Pozitívny fakt predstavoval pre Renault Trucks 12 % nárast objednávok v porovnaní s predchádzajúcom rokom.

Viac ako 90 % predajných a servisných miest Renault Trucks zostalo v priebehu pandémie v prevádzke.

Značka Renault Truck zatvorila 18. marca 2020 svoje štyri francúzske výrobné závody z dôvodu ochrany bezpečnosti zamestnancov. Výroba sa postupne obnovila od 23. apríla 2020.

Prioritou Renault Trucks v roku 2020 však bolo zostať po boku svojich zákazníkov a podporiť ich v ich aktivitách, ktoré boli pre spoločnosť počas krízy absolútne zásadné. Počas marcového lockdownu bol Renault Trucks schopný zaistiť viac ako 90 % prevádzkyschopnosť svojej predajnej a servisnej siete po celom svete, a to vďaka zavedeniu najprísnejších pravidiel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Nižší počet fakturácií, vyšší príjem objednávok

Situácia s koronavírusovou pandémiou a následná hospodárska kríza mali v roku 2020 silný vplyv na trh ťažkých nákladných vozidiel. Objem fakturácií značky Renault Trucks v minulom roku sledoval trhový trend a dosiahol 41 117 vozidiel, čo je pokles o 24 % v porovnaní s rokom 2019.

Rozdelenie fakturácií:

Európa (okrem Francúzska): 19 019 fakturovaných vozidiel

Francúzsko: 17 937 fakturovaných vozidiel

Ostatné krajiny: 4 161 fakturovaných vozidiel

Rozdelenie fakturácií podľa segmentu:

Ťažký a stredný rad: 26 246 fakturovaných vozidiel

Úžitkové vozidlá: 14 871 fakturovaných vozidiel

Za zmienku stojí pozitívny ukazovateľ roku 2020, keď Renault Trucks zaznamenal 12 % nárast objednávok v porovnaní s rokom 2019.

Stabilný trhový podiel v Európe, nesporný líder vo Francúzsku

Renault Trucks si udržal svoju pozíciu na turbulentnom európskom trhu vďaka zriadeniu samostatnej organizačnej štruktúry a vďaka vytváraniu flexibilných ponúk, ktoré sa v čase krízy prispôsobovali potrebám zákazníkov.

Na európskom trhu v segmente vozidiel nad 6 ton zaznamenal francúzsky výrobca v roku 2020 stabilný trhový podiel 8,5 %. V segmente vozidiel nad 16 ton zostal trhový podiel bezo zmien 8,8 %, zatiaľ čo v segmente vozidiel stredného radu (6 – 16 ton) vzrástol trhový podiel o 0,3 percentného bodu na 6,6 %.

Vo Francúzsku na svojom domácom trhu zostáva Renault Trucks nesporným lídrom v segmente vozidiel nad 6 ton s trhovým podielom 28,3 %, čo je nárast o 0,6 percentného bodu.

V poslednom štvrťroku roku 2020 Renault Trucks zaznamenal pozitívny ukazovateľ v podobe 40 % nárastu objednávok v porovnaní s predchádzajúcom rokom (Q4 2020 vs. Q4 2019).

16 % nárast objemov v medzinárodnom meradle

V medzinárodnom meradle zaznamenala značka Renault Trucks 16 % nárast objemu fakturovaných vozidiel.

Rok 2020 výrazne ovplyvnilo silné oživenie situácie v Alžírsku, ktoré je pre Renault Trucks historickým trhom. 1 100 fakturovaných vozidiel predstavuje nárast o 80 % v porovnaní s rokom 2019. Vďaka svojmu montážnemu závodu v Meftahu si francúzsky výrobca na alžírskom trhu upevňuje vedúce postavenie s podielom 47,8 % medzi európskymi výrobcami vozidiel nad 16 ton.

Na dynamickom tureckom trhu Renault Trucks zaznamenal veľmi silný nárast objemu fakturovaných vozidiel, a to zo 640 vozidiel v roku 2019 na 1 061 v roku 2020.

Je potrebné spomenúť tiež dobré výsledky v subsaharskej Afrike, kde Renault Trucks ponúka rad špeciálnych ojazdených vozidiel (Renault Trucks T X-Port a T X-64, nákladné vozidlá prestavané v továrni na ojazdené vozidlá Used Trucks Factory). Renault Trucks na týchto trhoch ponúka ďalej špeciálnu edíciu vozidiel modelového radu K so zvýšenou bezpečnosťou s názvom Renault Trucks K Safety Edition.

Rekordné objemy ojazdených vozidiel vzrástli o 9 %

Jjazdené vozidlá predstavujú pre Renault Trucks strategickú oblasť činnosti. Kroky, ktoré výrobca podnikol v súvislosti so špecifikáciou nových nákladných vozidiel (so zreteľom na ich budúci príchod na trh ojazdených vozidiel), opatrenia prijaté počas koronavírusovej pandémie, ktoré sa týkali flexibility financovania, jednoduchého prerušenia zmlúv atď. umožnil značke dosiahnuť v roku 2020 dobré výsledky. Renault Trucks zaznamenal skutočne rekordný objem 10 308 fakturovaných ojazdených vozidiel, čo predstavuje 9 % nárast v porovnaní s rokom 2019.

Renault Trucks zvýšil úroveň penetrácie servisných zmlúv pre ojazdené vozidlá v porovnaní s rokom 2019 o 4 percentné body na 28 %. V roku 2020 vzrástol počet ojazdených nákladných vozidiel predaných so zmluvou Selection o 25 %.

Jedinečná pozícia na trhu ojazdených nákladných vozidiel

Renault Trucks prijíma celkom inovatívny prístup k trhu ojazdených vozidiel. Táto stratégia je na trhu jedinečná a je založená na recyklácii.

Najlepším príkladom je špecializovaná továreň značky pre renováciu ojazdených nákladných vozidiel Used Trucks Factory, ktorá je súčasťou výrobného závodu v Bourg-en-Bresse. Transformačné procesy, ktoré tu prebiehajú, sú predmetom špecifických štúdií zameraných na výskum a vývoj. Z hľadiska priemyselného výrobného procesu a kontroly kvality spĺňajú rovnako vysoké štandardy ako tie, ktoré sa používajú pri výrobe nových vozidiel. V roku 2020 bolo v továrni Used Trucks prestavaných 500 vozidiel a v tomto roku boli uvedené na trh ďalšie modely z tejto továrne, napríklad Renault Trucks T X-64, vozidlo určené pre africké a blízkovýchodné trhy.

Značka Renault Trucks takisto vykonáva implementáciu vlastnej recyklácie a opätovného použitia dielov pre nákladné vozidlá prostredníctvom Indra Automobile Recycling. Tento projekt bol schválený francúzskou agentúrou pre životné prostredie ADEME.

Renault Trucks je skutočný priekopník vo svojom prístupe k ojazdeným vozidlám, kde transformuje aktivity a nákupné návyky a súčasne zrýchľuje prechod na obehové hospodárstvo.

Renault Trucks pokračuje v investíciách do elektromobility

Renault Trucks má ambiciózne ciele na poli elektromobility z hľadiska objemu. Výrobca oznámil, že do roku 2025 budú elektrické vozidlá predstavovať 10 % jeho objemu predaných vozidiel a do roku 2030 potom 35 %. Konečným cieľom je ponúknuť do roku 2040 100 % svojich vozidiel bez fosílnych palív. 

Francúzska značka vynakladá významné investície na dosiahnutie tohto cieľa. V marci 2020 začala sériovú výrobu svojej druhej generácie elektrických vozidiel v závode Blainville-sur-Orne a teraz sa môže pochváliť najširšou ponukou elektrických vozidiel na trhu. Modely Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. a Master Z.E. predstavujú kompletný rad od 3,1 do 26 ton a spĺňajú požiadavky pri rozvoze, distribúcii tovaru alebo zvoze odpadu v rámci miest.

Renault Trucks zriadil novú predajnú organizáciu zameranú na elektromobilitu, aby podporil a pomohol svojim zákazníkom pri prechode k elektromobilite.

Renault Trucks súčasne pokračuje v investíciách do rozširovania elektrifikácie svojho kompletného modelového radu. Počínajúc rokom 2023 bude elektrický rad vozidiel zastúpený v každom segmente: distribučnom, stavebnom aj diaľkovom.